Escoltar

Preguntes freqüents

1. Què són les pràctiques externes?

Les pràctiques externes en empreses són una activitat de caràcter formatiu que et permetrà aplicar els coneixements adquirits a la Universitat en una empresa. Podràs ampliar aquests coneixements de manera pràctica i adquirir l'experiència suficient per aconseguir un primer lloc de treball. A més, afavoreixen l’adquisició de competències que et preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten l’ocupabilitat i fomenten la capacitat innovadora. Així, atès el seu caràcter formatiu, de la realització de les pràctiques no es deriven obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

2. Quins beneficis obtindrà l'estudiant de fer pràctiques externes?

 

Entre d’altres beneficis, les pràctiques externes et permeten:
 
  • Obtenir una experiència pràctica que et faciliti la inserció al mercat de treball i millori la teva ocupabilitat futura. Orientar la teva vida laboral i professional.
  • Contribuir a la teva formació integral complementant el teu aprenentatge teòric i pràctic. 
  • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants heu d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
  • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
  • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.
  • Permetre, en alguns casos, que l’estudiant percebi un ajut econòmic en concepte de borsa d’estudi o que les pràctiques externes siguin reconegudes acadèmicament. 
  • Millorar el teu currículum.

3. Quins tipus de pràctiques externes pot realitzar l'estudiant a l'empresa/entitat?

Hi ha dos tipus de pràctiques externes.

Pràctiques curriculars: són activitats formatives que realitzen els estudiants universitaris a través de l’assignatura Pràctiques Externes, Pràcticum o similars, integrada en el pla d’estudis de la titulació, ja sigui com a assignatura obligatòria o optativa, o com una activitat acadèmica integrant del pla d’estudis. Els centres docents, mitjançant les seves webs, proporcionaran tota la informació necessària en relació amb la demanda d’un estudiant per incorporar-se al programa de pràctiques.

Pràctiques extracurriculars: són activitats formatives que l’estudiant realitza de forma voluntària i que, tot i que tenen els mateixos objectius que les pràctiques curriculars, no estan incloses als plans d’estudis. El DOIP, mitjançant la seva web, proporcionarà tota la informació necessària en relació amb la demanda d’un estudiant per incorporar-se al programa de pràctiques.

 

4. Quines són les principals diferències entre les pràctiques externes curriculars i extracurriculars?

Les principals diferències són:

Pràctiques curriculars

Pràctiques extracurriculars

 

- Són les realitzades com a activitats acadèmiques i que estan incloses al pla d’estudis normalment en forma d’assignatures anomenades Pràctiques Externes o Pràcticum i tenen reconeixement acadèmic.

- Consulta quins graus de la UIB tenen pràctiques curriculars

- El pla d’estudis de la teva facultat també marcarà en quin període s’han de fer les pràctiques, la durada o la documentació a presentar.

- Aquestes pràctiques no preveuen una ajuda econòmica a l’estudi o beca obligatòria, i no et donaran d’alta a la Seguretat Social.

- No obstant això, si l’empresa o la institució considera adient dotar les pràctiques curriculars amb una aportació econòmica, hauran de donar d’alta els estudiants a la Seguretat Social; això no obstant, segons el que indica el RD llei 8/2014, de 4 de juliol, a la disposició addicional vint-i-cinquena, a partir del dia 1 d’agost de 2014, aquelles tindran una bonificació del 100 per cent en la cotització a la Seguretat Social.

- Tindràs un tutor acadèmic i un tutor de l’empresa, que s’encarregaran d’assessorar-te durant les pràctiques i d’avaluar-te en funció del que es prevegi al pla d’estudis i a la guia docent de l’assignatura corresponent.

- La tramitació i gestió la faran les respectives facultats/escoles o el Centre d’Estudis de Postgrau/Comissió dels Estudis Propis de la UIB on s’adscriuen les titulacions.

- La selecció dels estudiants es farà segons la normativa de les facultats/escoles o el Centre d’Estudis de Postgrau/Comissió dels Estudis Propis de la UIB.

 

- Són activitats formatives que l’estudiant realitza de forma voluntària i no estan incloses al pla d’estudis, tot i que en alguns estudis pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per la realització d’aquestes pràctiques a la teva facultat/escola/al teu centre, i ells tenen la decisió.

 

- Preveuen una beca o ajuda a l’estudi econòmica obligatòria, abonada per l'empresa/entitat on es realitzi el període de pràctiques, i la quantia depèn del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci al dia (les quantitats mínimes són publicades al DOIP).

 

- L’empresa et donarà d’alta a la Seguretat Social. Tot i això, la vinculació amb l’empresa és de caràcter no laboral, i per això, quan acabis les pràctiques, aquesta cotització no et dóna dret a demanar l’atur.

 

- El DOIP s’encarrega de gestionar aquestes pràctiques.

 

- El DOIP farà, a instància de l’empresa/entitat, una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, i serà l’empresa/entitat qui finalment faci la selecció definitiva.

 

5. Quins requisits ha de complir l'estudiant per fer una pràctica externa?

 

En tots els casos les tasques en què col·labori l'estudiant han de proporcionar un coneixement pràctic a la seva formació, per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.


Pràctiques curriculars:

• Els requisits que estableixi el pla d’estudis.
• Els estudiants han d’estar matriculats de les assignatures de pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant.
• Han de complir els prerequisits propis d’aquestes assignatures.


Pràctiques extracurriculars:

• Els estudiants han d’estar matriculats a la UIB a la titulació per a la qual s’ofereixen les pràctiques.
• Han d’haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin cursant. Excepte en el cas de les titulacions de postgrau d’un sol curs, podran realitzar les pràctiques des del moment en què es faci efectiva la matrícula.
• Tenir un número de la Seguretat Social.
• Estar registrat al DOIP.

 

En tot cas, resulta important tenir en compte a l’hora de realitzar les pràctiques externes que:

  • L’horari de classes de l’estudiant i el de les pràctiques no convé que coincideixin.
  • Per a la realització de les pràctiques, tant curriculars com extracurriculars, els estudiants no podran mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública en la qual realitzaran les pràctiques, ni amb la mateixa UIB, llevat que la normativa interna del centre responsable dels estudis fixi les condicions específiques per les quals aquesta norma no sigui aplicable i la Comissió Acadèmica de la UIB hi doni el vistiplau corresponent.


 

6. Si l'alumne ja ha acabat els estudis i el seu expedient acadèmic està tancat per la secretaria de la UIB, pot fer pràctiques externes a l'empresa/entitat/institució?

 

Sí.
 

7. L'estudiant percebrà algun tipus d'ajut econòmic per fer les pràctiques externes?


Pràctiques curriculars: no hi ha prevista una compensació econòmica obligatòria. No obstant això, els alumnes poden acollir-se a qualsevol modalitat d’ajuda compensatòria que sigui compatible amb la seva condició d’alumne en pràctiques. L’empresa/entitat pot realitzar aportacions econòmiques en forma de borsa d’ajuda a l’estudi.

Pràctiques extracurriculars: l’empresa/entitat abonarà mensualment a l’estudiant seleccionat la quantitat estipulada a cada lloc de pràctiques en concepte de borsa o ajuda a l’estudi; les quantitats mínimes són les que indica el DOIP i publica a la seva pàgina web i depenen del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci al dia.

 

Quan els estudiants rebin una quantia econòmica en concepte de borsa o ajuda a l’estudi (sempre en les pràctiques extracurriculars, i en el cas de les curriculars, quan aquesta aportació econòmica es prevegi) els han d'aplicar un 2 per cent de retenció d’IRPF, que s’ha de restar a les quantitats brutes i, a més, és obligatori que l'entitat que abona aquesta ajuda a l'estudiant el doni d'alta al Règim General de la Seguretat Social i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

 

8. Les quantitats abonades durant el període de pràctiques externes en concepte de borsa d'ajut o estudi estan regulades?

 

Pel que fa a les pràctiques extracurriculars, les quantitats mínimes són les que indica el DOIP i publica a la seva pàgina web; aquestes depenen del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci al dia.

Pel que fa a les pràctiques curriculars, en principi no hi ha ajuda econòmica.

9. Si les pràctiques externes tenen assignada una borsa d'ajut o d'estudi, qui ho paga?

 

Pel que fa a les pràctiques extracurriculars i en el cas de les pràctiques curriculars que tinguin associada una borsa d’ajut o estudi, l’empresa/entitat serà qui abonarà mensualment a l’estudiant seleccionat la quantitat estipulada.

D’altra banda, hi ha convocatòries específiques on s’estipula qui abona la beca (beques Santander-CRUE-CEPYME, beques PalmaActiva-UIB, etc.).

10. S'aplica alguna retenció a la remuneració abonada per la realització de les pràctiques externes?

 

D'acord amb la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda, sobre les pràctiques d'estudiants universitaris, les ajudes a l’estudi que les empreses paguen als alumnes universitaris en el marc dels convenis de cooperació educativa constitueixen rendiments del treball plenament sotmesos a l'impost de la renda de les persones físiques. Per tant, a l'import de la borsa o l’ajuda a l'estudi que rep l'alumne s’hi ha d’efectuar la retenció corresponent a compte de l'IRPF.

 

11. L'estudiant estarà d'alta a la Seguretat Social quan realitza les pràctiques externes?

 

Pràctiques curriculars: depèn. Només en el cas excepcional que les facultats/escoles permetin que hi hagi ajuda econòmica, l’alumne estarà d’alta a la Seguretat Social, tal com regula el RD 1493/2011, de 24 d'octubre. En aquest cas, segons el que indica el RD llei 8/2014, de 4 de juliol, a la disposició addicional vint-i-cinquena, a partir del dia 1 d’agost de 2014, les empreses tindran una bonificació del 100 per cent en la cotització a la Seguretat Social.

Pràctiques extracurriculars: sí i sempre, atès que sempre tenen assignat un ajut o borsa d’estudi. Per tant, és obligatori que l'entitat que abona aquest ajut a l'estudiant el doni d'alta al Règim General de la Seguretat Social a un compte de cotització per a becaris i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.
 

12. En cas que l'estudiant en pràctiques externes estigui donat d'alta a la Seguretat Social, qui ha de fer les gestions corresponents?

 

Pràctiques curriculars: en el cas excepcional que l’empresa/entitat aboni una borsa d’ajut o estudi, estarà obligada a donar d'alta l’estudiant al Règim General de la Seguretat Social i a fer les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent, tot i que les empreses tindran una bonificació del 100 per cent en la cotització a la Seguretat Social.
 

Pràctiques extracurriculars: atès que sempre hi ha assignada una borsa d’ajut o d’estudi, l’empresa/entitat, o l’entitat pagadora de les beques, està obligada a donar d'alta l’estudiant al Règim General de la Seguretat Social i a fer les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

 

13. L'estudiant estarà cobert per alguna assegurança mentre faci les pràctiques externes?

 

Pràctiques curriculars: els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per l’assegurança escolar en els termes i condicions que estableix la legislació vigent. En el cas dels estudiants més grans de 28 anys, han de formalitzar una assegurança d’accident de la quantia de la qual han de fer-se càrrec, i han d’aportar una còpia del contracte de l’assegurança al responsable de pràctiques del centre, prèviament a l’inici de la pràctica. A més, queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques per la pòlissa que la UIB té subscrita a aquest efecte.


Pràctiques extracurriculars: l’estudiant estarà inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre. L’empresa ha de sol•licitar l’alta a la Seguretat Social seguint les disposicions del Reial decret al qual s’ha fet referència.
 

14. Les pràctiques externes han de ser avaluades? I qui fa l'avaluació?

 

, i l’avaluació de cada estudiant en pràctiques externes la farà el tutor de la UIB de forma coordinada amb el tutor de l’empresa/entitat, de conformitat amb els procediments establerts per la UIB i el que prevegi la guia docent de l’assignatura de pràctiques externes del pla d’estudis corresponent.
 

15. En cas que les pràctiques externes siguin avaluades, amb quins criteris es fa l'avaluació?

 

En cas que les pràctiques externes siguin avaluades, aquesta avaluació es farà d’acord amb els criteris de la guia docent de l’assignatura de pràctiques externes de la titulació corresponent. Si bé cal assenyalar que el tutor de l’empresa/entitat remetrà al tutor de la UIB un informe final on es recollirà el nombre d'hores fetes per l'estudiant i, a més, d'acord amb les condicions del pla formatiu, podrà valorar de l'estudiant:


- La capacitat tècnica.
- La capacitat d'aprenentatge.
- L'administració de treballs.
- Les habilitats de comunicació oral i escrita.
- El sentit de la responsabilitat.
- La facilitat d'adaptació.
- La creativitat i iniciativa.
- La implicació personal.
- La motivació.
- La receptivitat de les crítiques.
- La puntualitat.
- Les relacions amb el seu entorn laboral.
- La capacitat de treball en equip.
- Qualsevol altre aspecte que consideri oportú.

 

Tots aquests elements seran els que donaran lloc a la qualificació, juntament amb altres documents especificats a la guia docent de l’assignatura de pràctiques externes de cada titulació, com pot ser una memòria de l’alumne.
 

16. Pot l'estudiant reconèixer els crèdits de les pràctiques externes?

 

Pràctiques curriculars: les pràctiques externes curriculars tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores presencials a l’empresa/entitat que estiguin previstes a la guia docent de les assignatures de pràctiques externes del pla d’estudis al qual pertanyin.

 

Pràctiques extracurriculars: aquestes pràctiques poden ser objecte de reconeixement per les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació, de conformitat amb el que estableix l’article 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB i d’acord amb el que disposen els corresponents plans d’estudis en el procediment establert reglamentàriament per la Universitat. És imprescindible que abans de començar tinguin el vistiplau del tutor acadèmic que es recull al pla de pràctiques.
 

17. En quines empreses/entitats/institucions poden els estudiants fer les pràctiques externes?

 

Poden fer pràctiques en qualsevol empresa/entitat/institució que tingui prèviament signat un conveni de pràctiques externes amb la UIB.
Actualment hi ha moltes empreses/entitats/institucions que ja el tenen signat, i el poden signar altres empreses, juntament amb l’annex del conveni de pràctiques externes.
 

18. Els estudiants de la UIB, com poden accedir al programa de pràctiques externes?


Pràctiques curriculars:

• Han d’estar matriculats de les assignatures de pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant
• Han de complir els prerequisits propis d’aquestes assignatures


Pràctiques extracurriculars:

• Estar matriculats a la UIB, a la titulació per a la qual s’ofereixen les pràctiques
• Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin cursant. Excepte en el cas de les titulacions de postgrau d’un sol curs, podran realitzar les pràctiques des del moment en què es faci efectiva la matrícula
• Tenir un número de la Seguretat Social
• Estar registrats al DOIP.
 

19. L'estudiant pot cercar pel seu compte una empresa/entitat on pugui fer les pràctiques externes?


Pràctiques curriculars: heu de sol·licitar al responsable del programa de pràctiques curriculars de la vostra titulació, atès que cada facultat/centre/escola/Comissió d'Estudis Propis establirà els criteris d’adjudicació de les pràctiques curriculars d’acord a la seva pròpia normativa. En tot cas serà necessari que l’empresa/entitat/institució signi el conveni de pràctiques amb la UIB, a més del corresponent annex del conveni de pràctiques externes.


Pràctiques extracurriculars: que pot; si l’estudiant aconsegueix unes pràctiques externes en una empresa que no hagi estat oferta pel DOIP i que li interessin i s'ajustin a la seva àrea d'interès, es poden tramitar igualment, sempre que hi hagi el vistiplau acadèmic.

En aquest cas, perquè puguin ser tramitades, és imprescindible que l’estudiant estigui registrat al DOIP Virtual-Estudiants, l’empresa/entitat ha de publicar la beca al DOIP Virtual-Empreses, i el DOIP l’ha de publicar a la seva web. Així mateix, és imprescindible que l’empresa/entitat/institució hagi signat prèviament el conveni de pràctiques externes amb la UIB.

 

20. És important el curriculum vitae dels estudiants per aconseguir pràctiques externes?


. El curriculum vitae és la carta de presentació dels estudiants a les empreses/entitats que puguin estar interessades per comptar amb estudiants per incorporar-los en programes de pràctiques externes o per a futures contractacions laborals.

És molt important que poseu cura en l’elaboració del currículum. Val la pena posar esment a l'hora d'emplenar cada un dels camps del currículum, perquè de la manera com ho hàgiu fet dependrà que sigueu preseleccionats per a les ofertes que gestionam.
 

21. Què és un conveni marc de pràctiques externes?


El conveni de pràctiques externes és el document en què s’estableixen, si escau, les condicions de caràcter genèric per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears en una empresa o institució. Serà signat pel vicerector o vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB, o com es denomini en el futur aquest vicerectorat, i cada empresa o entitat que vulgui acollir estudiants en pràctiques. Aquest document només se signa una vegada i, si les parts no notifiquen un canvi, serà vigent al llarg dels cursos acadèmics.

 

  • Model de conveni marc de pràctiques externes amb la UIB.

22. Què es l'annex del conveni de pràctiques externes?

 

L’annex del conveni de pràctiques externes és un document, posterior a la signatura del conveni, on es recullen les condicions i activitats concretes que ha de realitzar l’estudiant a les pràctiques externes. En aquest annex s’indicaran les disposicions, tipologia, funcions, els possibles ajuts econòmics, durada, període i tutors assignats per a la supervisió d’aquestes pràctiques. Aquest annex suposa la validació de la qualitat de la pràctica per part del centre de la UIB on està matriculat l'estudiant i, per tant, ha de ser signat per triplicat abans d’iniciar les pràctiques externes pel tutor de la UIB, pel tutor de l'empresa i per l'estudiant.

 

Documents Legals i Procedimentals
 

23. La participació en el programa de pràctiques externes suposa algun cost per a l'estudiant?

 

No, en cap cas. Tant si són pràctiques externes curriculars com extracurriculars, són totalment gratuïtes per als estudiants.

 

24. Qui selecciona l'estudiant per realitzar les pràctiques?


Pràctiques curriculars: la selecció la fan els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats/les escoles/Centre d’Estudis de Postgrau/Comissió d'Estudis Propis a qui correspongui la titulació sol·licitada per l’empresa/entitat. Cada centre pot fer la selecció de l’alumne en funció de criteris interns, com ara el nombre de crèdits aprovats, la nota mitjana, els requisits i l'adequació a l'oferta, l'entrevista amb l'empresa. L’estudiant ho ha de consultar al seu centre.

Pràctiques extracurriculars: el DOIP farà, a instància de l’empresa/entitat, una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, i serà l’empresa/entitat/institució qui finalment faci la selecció definitiva a partir dels seus criteris.

 

25. Quan es poden fer les pràctiques externes?

 

Pràctiques curriculars: es faran en el moment en què estiguin previstes al pla d'estudis de la titulació.

Pràctiques extracurriculars: es realitzaran durant el curs acadèmic, segons les dates que indiqui el calendari acadèmic publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears corresponent.
 

26. Quina durada tenen les pràctiques?


Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l’estudiant; per aquest motiu s’estableixen unes condicions respecte a la durada.

 

Pràctiques curriculars: el que estipuli la guia docent de l’assignatura de pràctiques externes del pla d’estudis de la titulació de l’estudiant.

Pràctiques extracurriculars: la durada no pot superar les 650 hores per curs acadèmic, i com a mínim s’han de realitzar 80 hores. En els casos en què la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat/institució podrà sol·licitar per escrit la pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. Un mateix estudiant pot fer pràctiques com a màxim durant tres cursos acadèmics, amb un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total.


En casos excepcionals i segons indica el FOU 405, Acord normatiu 11124, del dia 19 de setembre de 2014, es podrà augmentar el nombre d’hores seguint les indicacions establertes en aquest FOU.
 

27. Pot l'estudiant sol·licitar una pròrroga de les pràctiques externes? I com pot fer-ho?

 

Pràctiques curriculars: ha de consultar al tutor acadèmic de la Universitat o a la persona de contacte del centre responsable de les pràctiques externes si es pot fer, i els tràmits que cal dur a terme.  

 

Pràctiques extracurriculars: pot contactar amb el DOIP. Serà suficient que enviïn un correu electrònic a <doip@fueib.org>.
 

28. L'estudiant pot rescindir el conveni de pràctiques externes abans del que estava previst?


, per motiu justificat per iniciativa de l’estudiant o de l’empresa/entitat. Cal recordar que, en el cas de pràctiques curriculars, no seran reconegudes si l’estudiant no ha superat els crèdits que preveu el pla d’estudis per a aquestes pràctiques. En tot cas, s’ha de fer un document escrit de rescissió.
 

29. Quins poden ser els motius justificats per rescindir el conveni de les pràctiques externes abans del que estava previst?

 

La finalització anticipada de les pràctiques, que pot ser per iniciativa de qualsevol de les parts, s’ha de justificar segons el que disposa la normativa de pràctiques de la UIB, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:


• Cessament de les activitats per qualsevol de les parts.
• Circumstàncies justificades que impedeixin el desenvolupament de les activitats programades.
• Mutu acord de les parts intervinents.
• Incompliment del conveni per qualsevol de les parts.
• Renúncia expressa de l’estudiant o de l’empresa.
 

30. En cas de rescindir el conveni de les pràctiques externes abans del que estava previst, què ha de fer l'estudiant?

 

Pràctiques curriculars: si les pràctiques acaben abans del que estava previst, ho han de comunicar a la persona de contacte del centre responsable de les pràctiques externes, que s’encarregarà d’informar-los dels tràmits a realitzar segons la normativa de la facultat o escola.

 

Pràctiques extracurriculars: han d’enviar un correu electrònic al DOIP, a l’adreça <doip@fueib.org>.
 

31. Quantes hores de pràctiques externes pot fer l'estudiant durant els seus estudis?

 

Pràctiques curriculars: les que indica el pla d’estudis de la titulació.

 

Pràctiques extracurriculars: en el cas dels graus, com a màxim durant tres cursos acadèmics pot fer un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total, i un màxim de 650 hores per curs acadèmic.

En el cas dels postgraus, el nombre màxim d’hores anirà relacionat amb el nombre de crèdits de cada postgrau.

 

En casos excepcionals i segons indica el FOU 405, Acord normatiu 11124, del dia 19 de setembre de 2014, es podrà augmentar el nombre d’hores seguint les indicacions establertes en aquest FOU.

 

32. Quins tipus de jornada estan permesos quan es fan les pràctiques externes?

 

Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l’estudiant; per aquest motiu s’estableixen unes condicions respecte a la durada:


Pràctiques curriculars: s'especificarà en cada cas en particular a l’annex del conveni de pràctiques i l’autoritzarà el centre responsable, però, en tot cas, ha de ser compatible amb l’activitat acadèmica.


Pràctiques extracurriculars: el nombre màxim d'hores de pràctiques diàries és de 5. Amb aquesta condició es pretén que l'estudiant pugui compaginar els estudis amb les pràctiques remunerades. No obstant això, durant els períodes no lectius, l’horari es pot augmentar fins a un màxim de 7 hores diàries, amb l’augment de l’ajut econòmic corresponent.
 

33. Pot l'estudiant modificar el nombre d'hores de pràctiques externes durant l'estiu o període no lectiu?


Pràctiques curriculars: dependrà del que disposi la normativa de la facultat/l’escola/Centre d’Estudis de Postgrau/Comissió d'Estudis Propis de la UIB a qui correspongui la titulació. Ho podeu consultar amb el tutor acadèmic o amb la persona responsable de les pràctiques externes del vostre centre; ell us indicarà com fer-ho.

 

Pràctiques extracurriculars: el nombre màxim d'hores de pràctiques diàries és de 5. Amb aquesta condició es pretén que l'estudiant pugui compaginar els estudis amb les pràctiques remunerades. No obstant això, durant els períodes no lectius, l’horari es pot augmentar fins a un màxim de 7 hores diàries, amb l’augment de l’ajut econòmic corresponent.

 

En cas que la pràctica inclogui una borsa o un ajut a l'estudi i s’incrementi el nombre d’hores, també s'haurà d'aplicar l'increment proporcional de l’ajut econòmic.
 

34. En cas que l'estudiant en pràctiques externes hagi de fer exàmens oficials de la seva titulació, té dret a demanar permís per assistir-hi?

 

Per a tot tipus de pràctiques, curriculars o extracurriculars, l’empresa/entitat/institució es compromet, durant els dies que l’estudiant hagi de fer exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen o prova d'avaluació.  Si l’empresa/entitat ho considera adient, pot concedir dies lliures a l’estudiant per a la preparació dels exàmens, sempre que l’estudiant els recuperi.


A més, si són pràctiques extracurriculars, l'estudiant pot disposar de 5 hores no recuperables per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal per cada 200 hores de pràctiques, sempre que la pràctica tingui una durada mínima de tres mesos, la qual cosa haurà de comunicar i justificar amb antelació a l'entitat i, si escau, al DOIP.
 

35. Qui supervisa l'estudiant mentre fa les pràctiques externes?

 

En qualsevol tipus de pràctiques externes, curriculars o extracurriculars, l'alumne que cursi la pràctica tindrà un tutor d'empresa, designat per l’empresa, amb experiència professional i amb coneixements necessaris per fer una tutela efectiva, que emetrà un informe d'aprofitament i tutela de l'alumne a l'empresa, i un tutor acadèmic designat per la facultat/l’escola/el Centre d’Estudis de Postgrau/Comissió d'Estudis Propis de la UIB a qui correspongui la titulació sol·licitada per part de l’empresa/entitat, que emetrà la qualificació final de la pràctica.

A més, per a les qüestions de caire administratiu, podeu comptar amb el suport del DOIP.

 

36. A què es compromet l'empresa/entitat/institució on l'estudiant fa les pràctiques externes?


En tot tipus de pràctiques externes, l’empresa/entitat/institució es compromet a:


• Complir les condicions contingudes a la normativa i el conveni regulador de les pràctiques.
• Comunicar als centres responsables o al DOIP totes les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques.
• Complir les normes vigents en tot el que faci referència a prevenció de riscs laborals, i facilitar a l'estudiant idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador de l'empresa/entitat.
• Designar i comunicar a la UIB un tutor de pràctiques específic, que ha de ser un professional de la plantilla de l’entitat col•laboradora relacionat amb les funcions que exercirà l’estudiant. Aquest tutor assignarà a l’estudiant les funcions a realitzar d’acord amb el pla formatiu i li facilitarà tot el que sigui necessari per al correcte desenvolupament de la pràctica.
• Complir la programació de les activitats formatives prèviament acordades amb el centre responsable a l’annex de pràctiques externes.
• Facilitar a l'estudiant l'assistència als exàmens, proves d'avaluació i altres activitats obligatòries de les assignatures en les quals estigui matriculat, sense haver de recuperar la jornada.
• Abonar a l'estudiant en pràctiques, en cas de desplaçament ocasionat per tasques derivades de les pràctiques, les dietes que, amb caràcter general, aboni als seus empleats, i abonar les ajudes corresponents pel que fa a les pràctiques extracurriculars, d’acord amb el que especifiqui el DOIP.
• Abonar a la FUEIB la quantitat que li sigui facturada en concepte de taxes de gestió de pràctiques externes, si són extracurriculars.
 

37. Quines són les funcions assignades al tutor de l'empresa/entitat on fa l'estudiant les pràctiques externes?

 

L’empresa/entitat on es fan les pràctiques externes assignarà un tutor d’empresa, qui s’encarrega de les funcions següents:

 

• En cas de participar en la selecció dels estudiants, comunicar per escrit el resultat al centre universitari o, si escau, al DOIP.
• En els supòsits de renúncia d’algun estudiant a les pràctiques, comunicar la data en què es produeixi.
• Comunicar les faltes d’assistència injustificades dels estudiants.
• Comunicar si l’empresa té intenció de contractar l’estudiant un cop acabades les pràctiques. Si s'ofereix una contractació laboral abans que acabin les pràctiques, comunicar amb anterioritat a la signatura del contracte la data d'acabament d'aquestes pràctiques.
• Facilitar el seguiment de les pràctiques al tutor de la UIB: fer arribar totes les altres informacions que es demanin i facilitar l'accés a l’empresa/entitat.
• Realitzar i remetre al tutor de la UIB un informe final, que ha de recollir el nombre d'hores fetes per l'estudiant, i a més, d'acord amb les condicions del pla formatiu, ha de valorar de l'estudiant:


o La capacitat tècnica
o La capacitat d'aprenentatge.
o L'administració de treballs.
o Les habilitats de comunicació oral i escrita.
o El sentit de la responsabilitat.
o La facilitat d'adaptació.
o La creativitat i iniciativa.
o La implicació personal.
o La motivació.
o La receptivitat de les crítiques.
o La puntualitat.
o Les relacions amb el seu entorn laboral.
o La capacitat de treball en equip.


• Qualsevol altre aspecte que consideri oportú.
 

38. Quins són els drets que té el tutor de l'empresa/entitat que acull alumnes en pràctiques?


Els tutors de l’empresa, en tots els tipus de pràctiques, tenen dret a:


• Rebre el reconeixement de la seva activitat col·laboradora per part de la UIB, en els termes prevists al programa formatiu.
• Ser informats de la normativa que regula les pràctiques externes, així com del projecte formatiu i de les condicions per desenvolupar-lo.
• Tenir accés a la UIB per obtenir informació i el suport necessari per al compliment dels fins propis de la seva funció.
 

39. Quines són les funcions assignades al tutor acadèmic de la UIB respecte a l'estudiant que fa les pràctiques externes?


El tutor acadèmic de la UIB s’encarregarà, en tot tipus de pràctiques, de:


• Vetllar pel normal desenvolupament del projecte formatiu, garantida la compatibilitat d'horaris de les pràctiques amb les obligacions acadèmiques de l'estudiant.
• Fer el seguiment de les pràctiques i coordinar-se amb el tutor de l'entitat col·laboradora.
• Autoritzar les modificacions que puguin produir-se en el projecte formatiu.
• Avaluar les pràctiques de cada estudiant tutelat d'acord amb les normes de la UIB i la normativa pròpia del seu centre.
• Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació de la qual tingui coneixement com a conseqüència de la seva activitat com a tutor.
• Informar el coordinador de pràctiques externes del seu centre de qualsevol incidència sorgida.
• Supervisar, i si escau sol·licitar, la disposició dels recursos de suport necessaris per assegurar que els estudiants amb discapacitat realitzin les pràctiques en igualtat de condicions.
 

40. Quines funcions fa el DOIP respecte a les pràctiques externes extracurriculars?


Els tràmits realitzats pel DOIP són els següents:


• Recepció i revisió de l’oferta,
• Tramitació dels vistiplaus acadèmics,
• Publicació de l’oferta de pràctiques,
• Preselecció de candidats,
• Enviament de currículums,
• Resolució de dubtes i incidències,
• Redacció del conveni i pla de pràctiques,
• Tramitació i control de les firmes,
• Enviament i devolució dels documents,
• Seguiment de les pràctiques,
• Redacció i firma dels annexos: canvis en el pla de pràctiques, rescissió o pròrroga.
 

41. Quina és la normativa i legislació que regula les pràctiques externes?

 

La normativa aplicable és:


Reial decret 592/2014, d’11 de juliol,
Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre,
• Normativa de pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, Acord normatiu 11124, de 19 de setembre de 2014), que regula la gestió de pràctiques externes dels estudiants universitaris,
• Normativa de pràctiques externes de cada centre.