Escoltar

Informació per a estudiants

Cerques feina? Saps com pots aconseguir que les pràctiques et donin accés al mercat de treball? Saps quins són els perfils professionals en què hi ha més demanda? Saps utilitzar les xarxes socials per cercar feina? No saps per on has de començar? 

Totes aquestes preguntes tenen la resposta al Departament d’Orientació i Inserció ProfessionalSi ets estudiant t’interessa saber com pots fer pràctiques externes a una empresa, entitat o institució:

Pràctiques externes

Les pràctiques externes en empreses són una activitat de caràcter formatiu que et permetrà aplicar els coneixements adquirits a la Universitat en una empresa. Podràs ampliar aquests coneixements de manera pràctica i adquirir l'experiència suficient per aconseguir un primer lloc de treball. A més, afavoreixen l’adquisició de competències que et preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la teva ocupabilitat i fomenten la capacitat innovadora. Així, atès aquest caràcter formatiu, de la realització de les pràctiques no es deriven obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el contingut d’aquestes podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Beneficis per a l'estudiant:

 • Obtenir una experiència pràctica que et faciliti la inserció al mercat de treball i millori la teva ocupabilitat futura.
 • Orientar la teva vida laboral i professional.

 • Contribuir a la teva formació integral complementant l’aprenentatge teòric i pràctic.

 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants heu d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

 • Permetre, en alguns casos, que l’estudiant percebi un ajut econòmic en concepte de borsa d’estudi o que les pràctiques externes siguin reconegudes acadèmicament.

 • Millorar el currículum.

Modalitats:

 • Pràctiques curriculars: són activitats formatives que realitzen els estudiants universitaris a través de l’assignatura Pràctiques Externes, Pràcticum o similars, integrada en el pla d’estudis de la titulació, ja sigui com assignatura obligatòria o optativa, com una activitat acadèmica integrant del seu pla d’estudis. Els centres docents, mitjançant les seves webs, proporcionaran tota la informació necessària en relació a la demanda d’un estudiant per incorporar-se al programa de pràctiques.
 • Pràctiques extracurriculars: són activitats formatives que l’estudiant realitza de forma voluntària i que, tot i que tenen els mateixos objectius que les pràctiques curriculars, no estan incloses als plans d’estudis. El DOIP, mitjançant la seva web, proporcionarà tota la informació necessària en relació a la demanda d’un estudiant per incorporar-se al programa de pràctiques.

Característiques:

- Compensació econòmica per a l'estudiant

Pràctiques curriculars: no hi ha prevista una compensació econòmica obligatòria.

Pràctiques extracurriculars: l’empresa/entitat/institució o l'entitat pagadora abonarà mensualment a l’estudiant seleccionat la quantitat estipulada a cada lloc de pràctiques en concepte de borsa o ajuda a l’estudi; les quantitats mínimes són les que indica el DOIP i publica a la seva pàgina web i depenen del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci al dia. Quan els estudiants rebin una quantia econòmica en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, els han d'aplicar un 2 per cent de retenció d’IRPF, que s’ha de restar a les quantitats brutes i, a més, és obligatori que l'entitat que abona aquesta ajuda a l'estudiant el doni d'alta al Règim General de la Seguretat Social i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

- Reconeixement

Pràctiques curriculars: les pràctiques externes curriculars tenen reconeguda l’assignació de crèdits i l’equivalència en hores presencials a l’empresa/entitat que estiguin previstes en la guia docent de les assignatures de pràctiques externes del pla d’estudis al qual pertanyin.

Pràctiques extracurriculars: aquestes pràctiques poden ser objecte de reconeixement per les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació, de conformitat amb el que estableix l’article 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB i d’acord amb el que disposen els corresponents plans d’estudis en el procediment establert reglamentàriament per la Universitat. És imprescindible que abans de començar tinguin el vistiplau del tutor acadèmic que es recull al pla de pràctiques.

- Assegurança de l'estudiant en pràctiques externes

Els estudiants estaran coberts, en cas d’accident, malaltia o infortuni familiar, per l’assegurança escolar en els terminis i condicions que estableix la legislació vigent. Els estudiants més grans de 28 anys estaran coberts per la pòlissa sanitària contractada per la UIB. Per a tots els estudiants de la UIB queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que pugui ocasionar l’estudiant en pràctiques amb la pòlissa que la UIB té subscrita a aquest efecte. No obstant això, en cas que les pràctiques tinguin lloc als EUA, al Canadà, Mèxic o en països que operin sota les lleis d’aquests, i/o impliquin la realització d’activitats d’alt risc, cal que es formalitzi una pòlissa d’assegurança específica.

D’altra banda, només si les pràctiques preveuen una contraprestació econòmica per a l’estudiant, l’empresa/entitat ha de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social per a un compte de cotització per a becaris de l’estudiant que realitza les pràctiques al qual resulti aplicable el Reial decret 1493/2011.

Finalment, s’ha de tenir present la previsió de la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que estableix la bonificació del cent per cent de la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

- Selecció

Pràctiques curriculars: la selecció la fan els òrgans designats a aquests efectes d’acord amb la normativa de les facultats/escoles/Centre d’Estudis de Postgrau a qui correspongui la titulació sol·licitada per l’empresa/entitat. Cada centre pot fer la selecció de l’alumne en funció de criteris interns, com poden ser el nombre de crèdits aprovats, la nota mitjana, els requisits i l'adequació a l'oferta, i l'entrevista amb l'empresa.

Pràctiques extracurriculars: el DOIP farà, a instància de l’empresa/entitat/institució, una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, i serà l’empresa/entitat/institució qui finalment faci la selecció definitiva a partir dels seus criteris.

- Moment de realització de les pràctiques

Pràctiques curriculars: es cursaran en el moment en què estiguin previstes a les guies docents de cada titulació, sempre que l’alumne estigui matriculat de l’assignatura.

Pràctiques extracurriculars: es faran durant el curs acadèmic, segons les dates que indiqui el calendari acadèmic publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears corresponent, sempre que s’hagi superat el 50 per cent dels crèdits acadèmics en el cas dels graus i postgraus de dos anys. En el cas de postgraus d’un any de durada, es podran iniciar en qualsevol moment del curs acadèmic.

- Durada

Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l’estudiant; per aquest motiu s’estableixen unes condicions respecte a la durada.

Pràctiques curriculars: duraran el que estipuli la guia docent de l’assignatura de pràctiques externes del pla d’estudis de la titulació de l’estudiant.

Pràctiques extracurriculars: en principi, la durada no pot superar les 650 hores per curs acadèmic i com a mínim s’han de realitzar 80 hores. En els casos en què la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat podrà sol·licitar per escrit la pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. Un mateix estudiant pot fer pràctiques com a màxim durant tres cursos acadèmics, amb un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total.

En casos excepcionals i segons indica el FOU 405, Acord normatiu 11124, del dia 19 de setembre de 2014, es podrà augmentar el nombre d’hores seguint les indicacions establertes en aquest FOU.

- Requisits per als estudiants

En tots els casos les tasques en què col·labori l'estudiant han de proporcionar un coneixement pràctic a la seva formació, per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

Pràctiques curriculars:

 • Els requisits que estableixi el seu pla d’estudis d'acord a lo establert a la guia docent.
 • Han d’estar matriculats de les assignatures de pràctiques externes del grau o postgrau que estiguin cursant.
 • Hans de complir els prerequisits propis d’aquestes assignatures.

Pràctiques extracurriculars:

 • Estar matriculats a la UIB, a la titulació per a la qual s’ofereixen les pràctiques.
 • Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin cursant. Excepte en el cas de les titulacions de postgrau d’un sol curs, podran realitzar les pràctiques des del moment en què es faci efectiva la matrícula.
 • Tenir un número de la Seguretat Social.
 • Estar registrat al DOIP.